Instrukcja postępowania w sprawie dostosowania programu kształcenia do KRK dotyczy studiów stacjonarnych rozpoczynających się od r.a. 2012/2013 i następnych – pobierz.
Wzór sylabusa – pobierz.
Wzór sylabusa – Język Angielski – pobierz.
Instrukcja wypełniania – pobierz.
Kody wydziałów – pobierz.
Kody kierunków – pobierz.

Sylabus z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
– dla studentów bez przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych – pobierz.
– dla studentów z ograniczoną możliwością wykonywania ćwiczeń fizycznych – pobierz.
– dla studentów całkowicie zwolnionych z wykonywania ćwiczeń fizycznych – pobierz.
Tym samym każdy student ma możwliwość zaliczenia zajęć i uzyskania punktów ECTS

Jeżeli w programie studiów została przyjęta większa liczba godzin zajęć np. 60 należy odpowiednio zmienić rubrykę „nakład pracy studenta” i liczbę punktów ECTS. Zajęcia z wychowania fizycznego wyjątkowo nie muszą być uwzględnione w efektach kształcenia kierunku (tak jak nie są uwzględnione w efektach obszarowych przedstawionych w rozp. MNiSW z 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego).

Na stronie MNiSW znajduje się publikacja prof. Andrzeja Kraśniewskiego pt. „Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?” Publikacja może być pomocna przy dostosowywaniu rpcesu dydaktycznego do nowych regulacji wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w części dotyczącej Krajowych Ram Kwalifikacji – pobierz.

SYLABUSY Z JĘZYKÓW OBCYCH
język angielski I stopień
język angielski II stopień
język angielski jednolite studia magisterskie
język francuski I stopień
język francuski II stopień
język francuski jednolite studia magisterskie
język hiszpański I stopień
język hiszpański II stopień
język hiszpański jednolite studia magisterskie
język niemiecki I stopień
język niemiecki II stopień
język niemiecki jednolite studia magisterskie
język rosyjski I stopień
język rosyjski II stopień
język rosyjski jednolite studia magisterskie